Yusuf Güler

Yusuf Güler

Urfa’da 2018 yılına kadar SGK İndirimi

00 0000 - 00:00

Şanlıurfa başta olmak üzere bölgede 01 Ocak 2013 tarihinden beri siğorta bedellerinin yaklaşık 400 liraya yükselmesi üzerine binlerce işçi çıkarılmıştı. Yaklaşık 6 aydır sivil toplum örgütlerinin gerekse de işadamlarının yaptığı girişimler sonucu sonuca varıldı. prim indirimi yasasını cumartesi günü yürürlüğe koydu. Buna göre Şanlıurfa 2018 yılının Eylül ayına kadar daha az prim ödeyecek.

 

Resmi gazetede yayınlanan kararnamenin 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilirken, bazı illere 2016 yılına kadar Şanlıurfa’nında bulunduğu 15 il ve Bozcaada ve Gökçeada’da 2018 yılı Eylül ayına kadar devam edecek. O kararnamede yer alan bilgilere göre  "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/5/2013 tarihli ve 9140493 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/5/2013 tarihinde kararlaştırıldı."  Hükümet bu karar ile, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen ekli listelerdeki yerlerde sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkânlarını artırmayı hedefliyor, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde bu yasadan faydalanabilecek.

 

Sigorta primi teşviki kapsamına girmeyen işyerleri:  5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile aynı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

 

Uygulama ile ilgili işlemler ve denetim:  Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, bir yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamaz.  Sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

 

Düzenleme yetkisi:  Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.

 

Yürürlük:  Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Resmi Gazete yayınlanan bu karara göre 2018 yılına kadar Şanlıurfa’da istihdamda artış yaşanacak ve işadamları ve işverenler rahatlayacak.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum