İbrahim Tekatlı

İbrahim Tekatlı

Cihat hoca’’nın işi her hafta biraz daha zora girecek

00 0000 - 00:00

Haf­ta­lar­dır bir şe­kil­de ga­lip ge­len şur­fas­po­ru­muz çok po­zis­yo­na gi­rip çok­ta po­zis­yon ver­di­gi sam­suns­por ma­çın­dan 2 al­tın de­ge­rin­de pu­a­nı sam­sun­da bı­rak­tı bel­ki bi ço­ğu­muz dep­las­man­da sam­suns­por kar­şı­sın­da alı­nan 1 pu­a­nın de­ger­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­dur ne­ti­ce­sin­de dep­las­man­lar­da her za­man pu­an al­mak önem­li­dir.

An­cak sam­sun spo­run es­ki gü­cün­de ol­ma­dı­ğı­nı ve şur­fas­po­run ka­li­te ve kad­ro de­rin­li­gi ve zen­gin­li­ni göz önün­de bu­lun­dur­du­ğu­muz za­man ra­hat ka­zan­ma­mız ge­re­ken bir maç ol­ma­sı ge­rek­ti­gi ka­nı­sın­da­yım.

­Nasıl ki Kay­se­ri­,Osmanlı,Antalya’nın bu lig­de biz­den da­ha ka­li­te­li ve da­ha iyi ta­kım ol­duk­la­rı­nı söy­lü­yor­sak Şanlıurfasporıunda bu lig­de bir çok ta­kım­dan ge­rek mad­di ge­rek oyun­cu ka­li­te­si ola­rak da­ha ön­de ol­du­ğu aşi­kar­dır.

Sam­sun spor­da bu ta­kım­lar­dan bi­riy­di onun için ben bu maç­tan 2 al­tın pu­an kay­bet­tik di­yo­rum kal­dı­ki ra­kip­le­ri­mi­zin pu­an ya­da pu­an­lar kaybettiği böy­le bir haf­ta­da Şanlıurfasporumuzun za­yıf ta­kım­lar kar­şı­sın­da mut­lak ka­zan­ma­sı ge­re­kir.ta­bi ben tüm bun­la­rı şam­pi­yon­luk he­sa­bı yap­tı­ğım için söy­lü­yo­rum.ma­ça bak­tı­ğı­mız­da Şanlıurfaspor bel­ki­ de bir da­ha hiç bu ka­dar po­zis­yon bu­la­ca­ğı bir maç bu­la­ma­ya­cak.

­O ka­dar çok po­zis­yo­na girdik ki sa­yı­sı­nı bi­le ha­tır­la­mı­yo­rum.

An­cak tüm bu po­zis­yon­la­rı har­ca­mak ger­çek­ten fut­bol­cu ol­ma­yan ki­şi­le­rin işi ben­ce bu ka­dar mü­sa­it po­zis­yon­lar­da fi­le­le­ri bu­la­ma­yan oyun­cu­la­rın ne yap­tık­la­rı­nı bi­raz da­ha dü­şün­me­le­ri gerektiğini dü­şü­nü­yo­rum ve o kadar mü­sa­it du­rum­da­ki gol vu­ruş­la­rı­nı yap­mak için illa da santr­for olmaya da ge­rek yok bun­la­rı he­men he­men tüm mev­ki­ler­de oy­na­yan oyun­cu­lar ata­bi­lir­di hat­ta ka­le­ci­ler bi­le bu po­zis­yon­lar­da mut­la­ka bir gol bu­lur­du o ka­dar saç­ma­ca gol­ler kaçırdık ki iz­le­yin­ce ha­yıf­lan­dık res­men. Sa­nı­rım ci­hat ho­ca­nın ka­fa­sı­da çok ka­rı­şık.

Öy­le­ki he­nüz ta­kı­ma uy­gun bir sis­tem bu­la­ma­dı da­ha tel­lo ser­dar ve gök­su ko­nu­sun­da ka­fa­sı­nın çok ka­rı­şık ol­du­ğu göz önün­de bu du­rum­da ne ya­zık­ki ta­kı­mın bü­tün sis­te­mi­ne ki­mi za­man iyi ki­mi za­man kö­tü et­ki­ler ya­pı­yor ci­hat ho­ca­nın ive­di ola­rak bu ka­rı­şık­lık­tan en uy­gun ka­ra­rı ve­re­rek çık­ma­sı ge­re­ki­yor.

­Ken­di aci­ze­ne fik­ri­mi söy­le­ye­yim eger ta­kı­mı­nız­da tel­lo ve ser­dar gi­bi oyun­cu­lar var­sa bun­lar­la baş­la­mak en man­tık­lı­sı gi­bi ge­li­yor ba­na ve haf­ta­lar­dır form­suz olan ve bu form­suz­lu­ğu­nu sür­dü­ren Ek­rem­de ay­rı bir sı­kın­tı Ci­hat ho­ca­nın her haf­ta iş­le­ri bi­raz da­ha zo­ra gi­re­cek gi­bi gö­rü­nü­yor. Ve haf­ta­lar­dır ka­le­miz­de Bolca ver­di­gi­miz po­zis­yon­lar­dan son­ra Ve­li ve Onu­run çok iyi ol­du­ğu­nu söy­le­yen­le­re şa­şı­rı­yo­rum doğ­ru­su öy­le­ki maç­tan son­ra­ki TRT mu­ha­bir­le­ri­nin Onur ve Ve­li için söy­le­dik­le­ri­ni bü­yük şa­kın­lık­la din­le­dim sa­nı­rım Ci­hat ho­ca de­fans­ta bu ka­dar po­zis­yon­la­rın var­lı­ğı­nı his­se­di­yor­dur öy­le­ki Sam­sunspor ma­çın­da­da biz ya­da on­lar han­gi ta­raf ya­ka­la­dık­la­rı­nı at­sa sa­nı­rım skor en az 5-0 olur­du çün­kü o ta­kı­mın­da de­fans sa­ç­ma­ca po­zis­yon­lar ver­di uma­rım Ci­hat ho­ca bun­la­rın far­kın­da­dır ne sam­sun ne­de şur­fas­por her za­man böy­le şans­lı ol­maz­lar say­gı­lar esen ka­lın

YORUMLAR

  • 0 Yorum