Şiddetin anatomisi ve çözüm yollari

Şiddet binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı çözümü en zor problemlerin başında geliyor.

Şiddetin anatomisi ve çözüm yollari

Şiddet binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı çözümü en zor problemlerin başında geliyor.

Şiddetin anatomisi ve çözüm yollari
26 Haziran 2020 - 16:34

Küresel bir sorun olan şiddet, günümüzde de kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayan ve öfke kontrolü sağlayamayan kişilerin gerek bireylere gerekse doğaya ve canlılara karşı yönelttiği en önemli tehdit unsuru.  Kadını, erkeği, genci yaşlısı ile herkesin huzur içinde yaşadığı, her türlü şiddetin son bulduğu güvenli bir toplum inşa edebilmek adına KADEM olarak şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği kapsamlı bir eğitim seti hazırladık. Şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirdik.  Bu amaçla Prof. Dr. Aliye Mavili, “Şiddetin Psikolojik ve Sosyal Boyutları” adlı makalesi ile şiddeti, sosyo-psikolojik cihetiyle ele almıştır. Prof. Dr. AhmetGökcen, Doç. Dr. M. EminAlşahinve Dr. Öğr. ÜyesiKerimÇakır’ınortakçalışmasıolan “Kadına, ÇocuğaveGüçsüzİnsanlaraKarşıUygulananŞiddetleMücadeleninHukukiBoyutu” isimlimakaledeiseşiddetinhukukiyönüelealınmıştır. “Kur’anveSünnetAçısındanŞiddetSorunu” başlıklımakaledeiseProf. Dr.İsmail  HakkıÜnal,şiddetidinivetarihselaçıdanişlemiştir.

  Sorununçözümünoktasında, Doç. Dr. NecmiKarslı “KüreselSorun Şiddet ve Çözüm

Yolları” başlıklımakalesindeşiddetinönlenmesiiçineğitsel, politik, hukukivetıbbibakışaçılarınıdeğerlendirerekkapsamlıçözümönerilerisunmuştur. Bu çalışmaTürkiye’de ilk kezbuyaklaşımlahazırlanmışbiryaygıneğitimsetidir. Elealınan her başlık, alanındauzmaneğitmenlertarafındangruplaraanlatılacaktır.  Bu bağlamda, protokolanlaşmalarıyapacağımızkurumlar, okullarve 48 ildekitemsilciliklerimizdeyüzyüzeeğitimlerinyanında digital mecralarda online eğitimler de hedeflenmektedir. Hazırladığımızbuprojeilehalkımızınşiddetinçeşitliyönlerdensebepvesonuçlarınıbi bütünolarakdeğerlendiripkavrayabilmeleriniamaçlıyoruz. Böylelikletoplumdabirfarkındalıkoluşturmayaçalışacağız. KADEM olarakinandığımızdeğerlergereğince“herkeseve her türlüşiddetekarşı”duruşumuzubuçalışmavesilesiyleyenidenhatırlatmakisteriz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum