Muhtarlara teknik destek sağlanmalı


Demokrasinin ilk basamağı olan muhtarlar tük hükümetler tarafından ihmal edilmişlerdir. Muhtarların sosyal güvenceye kavuşturulmamış ve maaşları da gerçekten iyileştirilmemiştir.muhtarlar ne yapar, yükümlülükleri nelerdir.

 

Mahalle Muhtarının Görevleri ;  Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,  Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,  Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,  Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,  Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,  Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,  Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,  Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek, Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,  Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.
            Köy Muhtarının Görevleri ; Muhtarın göreceği Devlet işleri şunlardır:  Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;  Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);  Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;  Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek;  Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak;  Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;  Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;  Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.  Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;  Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak;  Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek;  Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);  Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;  İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak; Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak;  Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.  Muhtarın göreceği köy işleri şunlardır: 13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak ve yaptırmak;  14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek; İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak; İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak; Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek; Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başında hesabatını ihtiyar meclisine vermek;  Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektir. Madde 38 - Köy muhtarına köy işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve kötü söyliyenler Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza görürler. Madde 39 - Muhtar yazılarını köy katibine yazdırır. Köyde katip bulunmazsa bu işi köyün muallimine ve yoksa imamına yaptırır. Madde 40 - Köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir. 
Madde 41 - (Değişik: 18/7/1963 - 286/2 md.) İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmiyen muhtar, yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır. 

 

İhtiyar meclisinin göreceği işler ; madde 42 - İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar meclisini muhtar toplanmağa çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir. Madde 43 - İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır. 

 

Belediyenin Muhtar Evleri takdir topluyor

 

Şanlıurfa Belediyesi, her mahalleye muhtar evi yapma çalışmasında Şuana kadar 12 mahallede muhtar evi yaptıran Şanlıurfa Belediyesi 17 mahalleye daha muhtar evi yapımını sürdürüyor. Muhtarlarımızın vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunabilmesi amacıyla yapılan muhtar evlerinin içersinde ofis alanı, mutfak ve wc de bulunuyor. Belediyenin bütün muhtarlara  hiç ayırım yapmadan hepsine, mahallerinde ciddi birer muhtar evi kazandırıyor. Demokrasinin ilk basamaklarında biri olan bütün muhtarlara Belediye  aynı mesafede yaklaşıyor. Ancak bazı mahallede muhtar evi yeri bulamazken, Belediye bazı mahallerde, uygun yerleri bulup hemen yapımına başlayacaklarını belirttiler.

 

Muhtarlara teknik destek sağlanmalı

 

 

 

Şanlıurfa Belediyesinin fiziki mekan hazırlaması ile bilgisayar, internet  gibi teknik desteğinde Valilikçe karşılanmalıdır.Muhtarlar artık ikamet ve nufus cüzdanı tasdik eden bir kurum olarak görülmemeli,  Sağlanacak imkanlarla mahallenin sorunları başta olmak üzere mahallenin her konusu ile yetkili ve etkili olması sağlanmalıdır.