POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM) ÖĞRENCİ ALINACAK

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM) ÖĞRENCİ ALINACAK

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE (POMEM) ÖĞRENCİ ALINACAK
00 0000 - 00:00

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; 06.05.2005 tarih ve 25807 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5336 sayılı Kanun ve 07.05.2008 tarih ve 26869 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Giriş Yönetmeliği gereğince, 2010 yılında düzenlenecek 8. ve 9. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, 2008-2009 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden (KPSS P3) puan türünden (60.000) ve üzeri puan alan en az dört yıllık yüksek eğitim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumu lisans mezunlarından (9000) erkek, (500) bayan aday olmak üzere toplam (9.500) öğrenci alınacaktır. Müracaatlar ise 17-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELERa)Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
b)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
c)Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun
olduğuna dair ilgili üniversiteden alman resmi yazı. (Yabancı ülkeden alman lisans diplomaları
YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
ç) Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi,
d)Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,
e)KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
f)16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,
g)Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur.
Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.
ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya,
BAŞVURU TARİHLERİ: 17 Ağustos - 28 Ağustos 2009 BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri
İRTİBAT ADRESİ:
Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklan Şube Müdürlüğü Necatibey Cad. No:70 Çankaya /ANKARA
Tel: 0 312 412 14 33-34-35-36 Faks: 0 312 425 43 15
Detaylı bilgi için http://www.egm.gov.tr/egitim
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARIa)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c)Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
•Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 28.09.1983 tarihi ve sonrasında doğanlar,
•Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 28.09.1981 tarihi ve sonrasında doğanlar.
ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.
d)Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliğinde belirlenen şartları
taşımak.
e)Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan  mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve  benzeri  bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün  açıklanmasının  geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
f)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
1)Mahkûm olmamak.
2)Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
g)(e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığım belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurum 1 arın dan ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
1) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır.
DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASIPolis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme (2.Aşama) ve fizikî yeterlik (3.Aşama) puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30'u kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları 09 Ekim 2009 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının http://www.egm.gov.tr/egitim internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen duyurulacaktır.
POLİS    MESLEK    EĞİTİM    MERKEZLERİNE    PLANLAMA    VE    MEMURİYETE ATANMAPolis Meslek Eğitim Merkezleri sınavlarında başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlamaları Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıca duyurulacaktır.
POMEM Değerlendirme ve Seçme İşlemine katılarak başarılı olan adaylardan askerlik nedeniyle bakaya durumunda olanların okula planlamaları yapılmayacaktır.
Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM'den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar.
Ayrıca, 5336 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 inci Maddesinin Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis Meslek Eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.
Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.”
(UrfaHA)


YORUMLAR

  • 0 Yorum