KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI
00 0000 - 00:00

Şanlıurfa Valiliği İl Basın ve Halakla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre ; boş bulunan Kaymakam Adaylığı kadroları için Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı açılmış olup sınava ilişkin gerekli bilgiler aşağıdaki verilmiştir ayrıca konu ile ilgili ilan www.icisleri.gov.tr adresinde yayınlandı.

İçişleri Bakanlığında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 130 (yüz otuz) adet kaymakam adayı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.Müracaat Koşulları; Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu, 657 sayılı D.M.K.nun 48.maddesindeki genel şartlara ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak.
01 Ocak 2009 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1979 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmiş olmaları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez.
Erkek adaylar için, askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)
28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 75 ve üzeri olmak.
Müracaat Şekli Ve Tarihleri; Adaylar başvurularını 27 Temmuz–14 Ağustos 2009 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr internet adresinden “Kaymakam Adaylığı Müracaat Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Müracaat formuna yüklenilecek fotoğraf Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde, son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydettikten sonra Müracaat Formunun çıktısını alıp imzalayacak ve sadece formu resmi veya özel posta yolu ile veya bizzat, İçişleri Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Kaymakam Adayları Bürosu, 06644 Bakanlıklar-Ankara adresine 14.08.2009 tarihi mesai bitimine (); yabancı fakültelerden mezun olanların mezuniyet belgeleri ile denklik belgelerini, son yaş sınırını askerde geçirenlerin terhis belgelerini, terhisine 3 ay kalanların birliklerinden alacakları tasdikli belgeyi müracaat formuna ekleyip göndermeleri gerekmektedir.

Müracaat formunu imzalamadan gönderenlerin, postadaki gecikmeden dolayı belirtilen tarihte Bakanlığa ulaşmayan başvuruların ve müracaat koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Ayrıntı için aşağıdaki telefondan bilgi alınabilir.)

Müracaatların Değerlendirilmesi;  Müracaatları Bakanlıkça kabul edilenlerden, KPSSP37 puanı en yüksek olandan başlamak üzere boş kadronun 20 katı kadar aday (2600 kişi ve 2600 üncü kişiyle aynı puanı alan adaylar) yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça 17 Ağustos 2009 tarihinde Bakanlık kapılarındaki ilan panosuna asılmak ve internet sayfasında yayınlamak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar T.Halk, T.Vakıflar, T.C.Ziraat Bankalarının tüm şubeleri ve T.Garanti, T.Halk, T.Vakıflar, T.C. Ziraat Bankalarının internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına KDV dahil 50 TL sınav bedelini 17-21 Ağustos 2009 tarihleri arasında T.C kimlik no, adı-soyadı, telefon no bilgilerini vermek suretiyle yatırarak banka dekontunu bizzat veya posta yoluyla müracaat formunun gönderildiği adrese teslimini sağlayacaklardır.
Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran adaylar, birden fazla sınav ücreti yatıran adaylar ile başvurusu kabul edildiği halde yazılı sınava girmeyen adayların, bankaya yatırdıkları sınav iade edilmeyecektir.
Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama;  Yazılı sınav 27 Eylül 2009 Pazar günü saat 09:30 Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren fotoğraflı bir Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine ÖSYM tarafından postalanacaktır. Sınava giriş belgesi adreslerine ulaşmayan adaylar, sınav tarihinden 2 gün önce bulundukları yerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini temin edebilirler.
Yazılı sınava girişte adayların yanlarında Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri, yanlarında kesinlikle cep telefonu ve hesap makinesi bulundurmamaları gerekmektedir.
Yazılı Sınav Soruları, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı ile Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları konulardan oluşan seçmeli bir test uygulanacaktır.
Yazılı Sınav Değerlendirmesi: 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda; 70 puanın altında olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadronun 4 katı aday (520 aday ve 520.inci aynı puanı alanlar) yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır.
Yazılı sınav sonuçları 30 gün içinde açıklanacak ve ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanacak olup, ayrıca kananların listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavı kazananlara Bakanlıkça yapılacak yazılı tebligatta, istenilecek belgelerle birlikte teslim tarihi belirtilecektir.
Yazılı sınavı kazananlar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanununun 2/A maddesi gereğince oluşturulacak nihai başarı listesi Bakanlık kapılarındaki ilan panosuna asılacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.
Giriş sınavını kazananların atama işlemleri; yetiştirme planına ve staj programı dönemlerine uygun olarak, gruplar halinde ve Bakanlık Makamınca belirlenecek tarihlerde yapılacaktır.
Diğer Hususlar; Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ÖSYM’nin internet sitesinde açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde ÖSYM’ye yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır
Sınava katılan ve giriş sınavını kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunmayacaklardır.  (UrfaHA)


YORUMLAR

  • 0 Yorum